St. Rose of Lima Catholic Church
439 S 3rd St, Santa Rosa, NM 88435